فرشاد

زندگي نعمتی زیباست که از سوی خداوند مهربان به ما ارزانی  شده است وتا وقتي اميد و شادی وجود دارد زندگي جاریست. شاد زیستن نوعی هنر است که هر بنده ای از نعمت آن برخوردار نیست. اگر این واقعیت را بپذیریم که ” سخت گیرد این جهان بر مردمان سخت گیر ” ضروری است با نگاهی همراه با تساهل به مشکلات زندگی، شادی را همیشه برای خود و دیگران به ارمغان بیاوریم. در اسلام نكات ارزشمندي درخصوص ايجاد شادي و نشاط آمده است.

ادامه مطلب