دبستانی ها

مقدمه: وقتی آمار رسمی و غیر رسمی از افزایش مصرف دخانیات و حتی مواد مخدر در بین دانش آموزان خبر می دهد، یا افزایش غیر قابل باور مصرف لوازم آرایشی در بین دانش آموزان کم سن و سال را مشاهده می کنیم، یا از اعتیاد فرزندان و آینده سازان کشور به استفاده از تلفن های همراه، شبکه های اجتماعی و استفاده از آن ها به صورت مخفیانه(حتی در زمان تدریس معلمان علی رغم ممنوعیت آن) با خبر می شویم، یا زمانی که آمار فرار از مدرسه و ترک تحصیل را می بینیم و بسیاری دیگر از موارد این چنینی که در ارتباط با آسیب های اجتماعی مدارس بعضاً دیده و یا شنیده می شود به شدت احساس خطر می کنیم. نگرانی هایی که بیشتر با نشانه های افزایش رفتارهای نابهنجار و انواع مشکلات اجتماعی و تبعات سوء آن به ویژه در میان کودکان و نوجوانانِ دانش آموز که آسیب پذیرترین اقشار جامعه به حساب می آیند ارتباط دارد.

ادامه مطلب