راهی به سوی خانه دار نشدن شما

بخش مسکن از بخش های مهم و اثرگذار در هر نظام اقتصادی است که توجه به آن علاوه بر تاثیرات ژرف اجتماعی فرهنگی، به لحاظ اقتصادی نیز حایز اهمیت می باشد و همچون موتور رشد و توسعه عمل می نماید. این بخش با ایجاد رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در بخش ساختمان و بخش های وابسته که بسیار گسترده می باشند. بر این اساس قانون اساسی جمهوری بهره مندی از مسکن مناسب برای اقشار مختلف مردم را به عنوان یک «حق» نام برده و دولت را به عنوان متولی بخش مسکن و مسوول تامین مسکن آحاد جامعه معرفی کرده است. اما متاسفانه طی سال‌های گذشته دولت های مختلف نتوانسته اند آن چنان که باید و شاید به خوبی از عهده وظایف خود در قبال تامین مسکن مردم برآیند. آن چنان که دولت در سال های اخیر در بخش مسکن با اتخاذ شیوه اقتصاد بازار برخلاف دیگر کشورهای موفق در حل معضل مسکن سهم حضور خود را در بخش مسکن تا کمتر ازپنچ درصد پایین آورده، اما چرخه بازار بنابر دلایل متعدد نتوانسته است به نحو صحیحی عوامل مختلف تامین مسکن را در یک زنجیره کامل و کارآ قرار دهد.

ادامه مطلب