مخاطب خاص

اگر قبول کنیم شهرداری ها از دورانی که صرفا سازمانی با رویکرد خدماتی و عمرانی بوده اند، گذر کرده و امروز تبدیل به یک «نهاد اجتماعی» گسترده شده اند که اثرات مهمی بر پیشبرد اهداف جامعه و تامین رفاه مردم و ساکنان شهرها می گذارند، پس باید تمام خدمات، فرایندها و رویکردهای آن ها در سطوح مختلف سازمانی، مخاطبی خاص داشته باشد؛ مخاطبی خاص و مهم که همانا کوچک ترین و درعین حال ارزشمندترین نهاد اجتماعی یعنی «خانواده» است.

ادامه مطلب