صورت مسأله را پاک نکنید

در طبقه بندی نیازهای انسان مسائل غریزی و جنسی جز نیازهای فیزیولوژیک و اولیه محسوب می شود. که اگر برای آن روند طبیعی و اخلاقی در نظر گرفته نشود می تواند فجایع زیان بار اجتماعی ایجاد نماید. مسلماً شیوه ی نگاه ما بر اساس آموزه های اسلامی با آن چه در نگاه غربی در این رابطه توصیه می شود تفاوت بنیادی دارد. برای همین آن چه در جوامع غربی در محافل شخصی، عمومی و رسانه ای آن ها موجود است که نقطه ی شروعش برهنگی و ولنگاری است و نقطه ی پایانش حد و مرزی نداشته و نوعی بی پروایی...

ادامه مطلب