همچون برادران يوسف نباشيم!

با اين که روزنامه نگارم و اهل رسانه و کارم کاملاً در اين حوزه تعريف مي شود با خودم عهد بستم چند روزي کلاً بي خيال اخبار کشور و جريانات و اتفاقاتي بشوم که بر سر ملت مي آيد. فکر کردم اين همه انرژي منفي که از طريق رسانه ها اين روزها به مردم منتقل مي شود کلي اوضاع و شرايط را سخت تر از آن چه هست مي کند و وقتي نشود کاري انجام داد شنيدن و خبردار شدن از آن هم فايده اي جز تأسف و نااميدي ندارد. چند روزي به همين شکل گذشت. هر چند سراغ رسانه ها نرفتم ولي خب بر اساس حرف و حديث هايي که در کوچه و بازار و تاکسي و مترو مي شنيدم متوجه شدم که اوضاع تغيير که نکرده هيچ، بلکه بدتر هم شده است.

ادامه مطلب