مناظره بلد نیستیم

هر سالی که در آن انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود یکی از هیجان برانگیزترین اتفاقات آن برگزاری مناظراتی است که با طراحی و مدیریت رسانه ملی صورت می گیرد. شاید به جرأت بتوان گفت از زمانی که بحث مناظرات در فرآیند انتخابات ریاست جمهوری بدین گونه رسمی و فراگیر شده نقش بسیار مهم و قابل توجهی نیز در نتایج نهایی انتخابات داشته است. تا جایی که برخی احزاب جدی ترین برنامه تبلیغاتی و رقابت انتخاباتی خود را برای مناظرات کنار می گذارند.

ادامه مطلب