نخبه کشی

یکی از معضلات شور ما عدم شناسایی، حمایت و حفظ کرامت و احترام نخبگان است. چه آن زمان که جامعه قدر انسان بزرگی همانند امیر کبیر را ندانست و چه آن جا که شهید بهشتی را مورد آماج بدترین تهمت ها و نارواها قرار داد و چه در ابعاد و سطوح دیگر به کارگماردن افراد نالایق در مناصب کلیدی در ادوار مختلف که سبب به حاشیه رفتن شایستگان و نخبگان گردیده است.

ادامه مطلب