این یک یادداشت مدیریتی است

این یک یادداشت مدیریتی است نه یک متن ورزشی یا سیاسی. در این مجال قصد دارم راجع به موضوع بسیار مهمی که اثرات اقتصادی و اجتماعی بسیار گسترده ای دارد و بر روح و روان عده ی زیادی از مردم خصوصاً جوانان اثر می گذارد و حتی آبروی کشور را در مجامع بین المللی به مخاطره می اندازد صحبت کنم. مقوله ی مدیریت در ورزش سال هاست پاشنه ی آشیل عملکرد دولت ها است. مدیریت در کشور ما بیمار و با چالش های فراوانی روبرو است که این امر در حوزه ورزش حالت اورژانسی و بحرانی دارد.

ادامه مطلب