مسافری از هند

آن روزی که برای اولین بار چند مورد کرونای مثبت در قم مشاهده شد عده ای از کارشناسان سخن بر ضرورت قرنطینه این استان کوچک گفتند و بلافاصله برخی مقامات ارشد وزارت بهداشت (بخوانید دکتر حریرچی) قرنطینه را کاری قرون وسطایی خواندند و از این اقدام پرهیز کردند. بماند که این اولین و آخرین اشتباه در مورد کرونا نبود و به احتمال بسیار نخواهد بود.

ادامه مطلب