از فلانی خوشم نمی آید

یکی از پیشکسوتان و قدیمی های پرسپولیس چشمانش را بسته و هر چه دلش خواسته نثار یکی از بازیکنان ترکیب اصلی سرخ پوشان که از قضا بسیار مورد علاقه ی سرمربی نیز می باشد کرده است. بازیکنی که منظم و در خدمت تیم است، حاشیه ندارد، صور قبیحه روی دست و پایش تاتو نکرده، موهایش را چنین و چنان آرایش نمی کند و چشم و گوشش را به روی همه ی حرف هایی که بخواهند به گونه ای وی را دنبال حاشیه کنند بسته است.

ادامه مطلب