در آمدی بر آیین تربیتی و سیره مدیریتی پیامبر اعظم(ص)

منبع: حصون چکیده: فلسفه رسالت رسول اعظم (ص )، ابلاغ پیام وحی به همه مخاطبان دین، دعوت آنان به پـذیـرش این پیام و تربیت و هدایت ایشان براساس ارزشهای وحیانی در جهت رسیدن به (حیاة طیبه) بوده است. در ایـن مـسیـر، سیـره مـدیـریـتی آن حـضـرت در دو جنبـه کـامـلاً مـجـزا و مـتـفـاوت قـابـل بررسی و الگوبرداری است : الف ـ جنبه تطبیقی ، که موظف و مکلف بوده اوامر و نواهی خدای متعال را بی کم و کاست ابلاغ نماید و خود نیز با دقت و تعهد تمام بر اقامه (حـدود الله) وفـادار بـاشـد. ب جـنـبـه تـدبـیـری ، کـه به تناسب...

ادامه مطلب