سیستم های اطلاعاتی مدیریت: ابزار کارآمد سازمانها

چکیده: در عصر انفجار اطلاعات، فناوری اطلاعات با سرعتی فزاینده در حال پیشرفت است. نظام های مختلف رایانه ای در نهاد های مختلف اقتصادی، اجتماعی، صنعتی و اداری جهان به طور مداوم  پیشرفت کرده و موجب تحول اساسی در فرایند تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های درون سازمان شده است. مدیریت امروز در مواجهه با افزایش پیچیدگی تصمیم گیری ها دریافته است که با توجه به اهمیت فوق العاده ای که اطلاعات دارد قادر به تامین اطلاعات مورد نیاز و ارائه ی آن ها در زمان مناسب نیستند. اغلب مدیران با انبوهی از داده ها و سوابق اطلاعاتی رو...

ادامه مطلب