تاثیر بازاریابی یکپارچه در ارتقاء شاخصه های گردشگری

چکیده: در عصر حاضر گردشگری و اقتصاد گردشگری یکی از اصلی ترین و مهم ترین ارکان اقتصادی تجاری جهان به شمار می آید و بسیاری از برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه از این صنعت به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار نام می برند. به طوری که امروزه گردشگری به عنوان یکی از مهمترین و پویاترین فعالیت ها در جهان مطرح است و توسعه گردشگری در تمامی عرصه ها، چه در سطح ملی و منطقه ای و چه در سطح بین المللی مورد توجه برنامه ریزان دولتی و شرکت های خصوصی قرار گرفته است. در این مقاله سعی شده است، تاثیر بازاریابی یکپارچه در ارتقاء شاخصه های گردشگری را مورد بحث و بررسی قرار گیرد. فرضیات این پژوهش بر مبنای متغیرهای اصلی تحقیق و بر اساس روش توصیفی از شاخه پیمایشی پس از جمع آوری اطلاعات متغیرها در چارچوب نظری بررسی شده است. نمونه آماری در این تحقیق 115 نفر از کارکنان و کارشناسان دستگاه های اجرایی(دولتی- خصوصی) در منطقه آزاد تجاری چابهار در استان سیستان و بلوچستان خواهد بود. بعد از جمع آوری و تلخیص داده ها با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای و آزمون ضریب رگرسیون در سطح خطای 5 درصد فرضیات تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شد .

ادامه مطلب