شبیه سازی؛ نائل شدن به اصل چیزی بدون واقعیت

چکیده: کلمه Simulation به‌معنی «عمل نائل شدن به اصل چیزی بدون واقعیت» و «نمایش کارکرد یک سیستم یا یک فرایندی به‌وسیله کارکرد کامپیوتر یا فرایند دیگر» آمده است. شبیه‌سازی توانایی یا قابلیت طراحی است؛ که یک راه‌حل آماری قدرتمند را ایجاد کرده و مدیر را از دست‌یابی به اهداف سازمان مطمئن می‌کند. یک مدل شبیه‌سازی، گونه‌ای از پدیده‌ها یا سیستم‌های دینامیک را نشان می‌دهد، که می‌تواند مسائل موجود در سازمان را پیش از آن‌که تبدیل به مشکل شوند، شناسایی کند. شبیه‌‌سازی‌ در واقع فرآیند طراحی‌ مدلی‌ از سیستم‌ واقعی است؛ که با ‌انجام‌ آزمایش‌ها با استفاده از این‌ مدل و‌...

ادامه مطلب