شش اشتباه مهلک در فرآیند شبکه سازی

نویسنده: شاول دویل شبکه سازی خیلی از مردم اشتباه است؛ بر اساس اطلاعات ناقص انجام می شود و اغلب آن را از دیگر مردم به صورت ناقص یاد گرفته اند، یا بر اساس باورها و تفکرات اشتباه این کار را انجام می دهند. بسیاری نیز تمرین کافی در این زمینه نداشته اند. خودم در بسیاری از جلسات شبکه ای شرکت کرده ام و دیده ام که مردم در این کار واقعا بد عمل می کنند. به خاطر همین شش اشتباه اساسی در این زمینه را در ادامه شرح خواهم داد: ۱- مردم مدام این مسئله را به “خودشان” ارتباط می دهند خب بگذارید اول...

ادامه مطلب