با “دوربین” نزدیک را نمی بینند!

قدیم ترهایی که خیلی هم دور نیست مردم به دنبال یافتن موقعیت هایی بودند که دست یکدیگر را بگیرند، به هم کمک کنند، اشتباهات هم را پوشش دهند و خلاصه در غم و شادی مثل یک دوست خوب کنار هم باشند. اما نمی دانم چه بلایی بر سر جامعه ی ما آمده است که اکنون یک بی تفاوتی گسترده ای به نسبت آن دوران در مردم ایجاد گردیده است. از بی تفاوتی بدتر هوچه گری هایی است که در زمان های خاصی چهره ی جامعه را مخدوش می کند. به یاد دارم در انتخابات دوره ی قبلی ریاست جمهوری شهروند محترمی در ستاد انتخابات کشور جهت ثبت نام به عنوان کاندیدا حاضر شده بود. در حالی که مشغول تکمیل فرم های مربوطه بود درز آستین کتش باز شده بود و ریخت لباس را نامناسب کرده بود.

ادامه مطلب