بررسی تعارض شرطی‌انگاری گزاره‌های لابتّیه با نظریه وجود ذهنی

نویسنده: دکتر سید علی علم‌الهدی چکیده: این مقاله درصدد اثبات گزاره‌ هایی است که موضوع آن‌ها امور ممتنع‌الوجود است (قضایای لابتّیه) که به گزارة شرطیه تحویل می‌شوند و ساختار آن‌ها حملیه نیست. از همین‌رو، از شمول قاعدة فرعیه خارج می‌شوند و از سوی دیگر، چون مهم‌ترین استدلال برای اثبات نظریة وجود ذهنی مترتّب بر حملی‌بودن این نوع قضایاست، پس استدلال اصلی اثبات این نظریه نیز، با شرطی‌انگاری گزاره‌های یادشده، مخدوش می‌شود، اما در مقابل می‌توان نظریة وجود ذهنی را که از مهم‌ترین دستاوردهای فلسفة اسلامی است با استفاده از علم حضوری اثبات کرد. واژگان کلیدی: شرطی‌انگاری، گزارة لابتّیه، وجود ذهنی، حملی‌انگاری، گزارة...

ادامه مطلب