برمدار شهر

هر گروه یا فردی که مسئولیت اداره شهر را در قالب شورای شهر و یا شهرداری به عهده می گیرد باید بر مدار شهر، نیازها، قواعد و اصول اداره آن حرکت نماید. شهرها پدیده های بسیار مهم اجتماعی در عصر حاضر هستند که بسترساز زندگی اجتماعی و رشد و پیشرفت آحاد بشری می شوند. بر این اساس هر شهری که بر پایه اصول علمی و منطقی اداره گردد و همه مسائل اقتصادی، اجتماعی، مذهبی، سیاسی، فرهنگی و شهروندی آن به صورت همه جانبه، سیستمی، متوازن و متعادل احصا و مدیریت شود قاعدتاً مکان بهتری برای زندگی خواهد بود و مردم در آن احساس هویت، تعلق و رفاه بیشتری می کنند و به بیان عامیانه تر از اطلاق عنوان شهروندی آن احساس رضایت خواهند کرد و لذت بیشتری می برند.

ادامه مطلب