جايگاه ” صبر” در مديريت و سازمان

ما در جامعه ای شتاب زده زندگی می کنیم که در آن اغلب افراد به دنبال نتایج آنی هستند. مثلاً بی صبری خود را در مواقعی که باز شدن یک صفحۀ اینترنتی بیش از حد معمول طول می کشد در نظر بگیرید. یا مثلاً به یاد بیاورید وقتی اتومبیل جلویی تان با سبز شدن چراغ بلافاصله حرکت نمی کند چقدر عصبانی می شوید. به راستی چرا همیشه اینقدر عجله داریم؟ صبر از مراتب انسانیت است و بدون آن کسی نمـﻰتواند پلـﻪهای تکامل را طی کند.

ادامه مطلب