اهداف طراحی شغل و تاثیر آن بر اثر بخشی کارکنان

نویسنده: مهدی اباحسینی مقدمه: بسیاری از مدیران منابع انسانی و مدیران ارشد سازمان های اداری ، آموزشی، صنعتی و بازرگانی در ارتباط با كاهش عملكرد و كارآیی كاركنان و سازمان ، همواره خود را بامشكلات و مسائل متنوعی مواجه می بینند و طبعاً سوالاتی در همین رابطه برایشان مطرح می شود: * چگونه می توان عملكرد كاركنان و به تبع آن كارآیی و اثربخشی سازمان را افزایش داد؟ * چگونه می توان به نیازهای انسانی كاركنان در راستای افزایش رضایت شغلی آنان پاسخ گفت ؟ * چگونه می توان ناسازگاری میان خود و كاری كه انجام می دهد كاهش داد؟ * راههای مقابله با مشكلات...

ادامه مطلب