کبوتر آسیا

این که با چند بازی به قول امروزی ها کلین شیت کردن و چند عکس العمل خوب، بازیکن جوانی که سابقه ی آن چنانی در حراست از دروازه ی تیم معتبری قبل از استقلال را هم ندارد بشود عقاب آسیا و لقب اسطوره ی تکرار نشدنی فوتبال ایران احمد رضا عابدزاده را به او بدهند چنین می شود که دیگر توقع هیچ گونه انتقادی ندارد و به تعبیری با یک غوره سردی اش می کند و با یک مویز گرمی.

ادامه مطلب