برنامه‌ریزی تولید مبتنی بر تعمیر و نگهداری پیشگیرانه

چکیده: فرايند نگهداري و تعميرات، يكي از حياتي ترن فرايندهاي سازمان است كه وظيفه اصلي آن نگهداري و حفظ ماشين آلات در شرايط مطلوب يا بازگرداندن آنها از شرايط نامطلوب به مطلوب است. خرابي ماشين آلات، منجر به از دست رفتن زمان در دسترس تجهيزات و افزايش هزينه هاي سازمان مي شود، بنابراين همواره بهبود عملكرد ماشين آلات و درنتيجه بهبود فرايند نت، مورد توجه متخصصان بوده است،به طوری که تمام مصنوعات بشری و دستگاه ها دارای عمر محدود بوده، و هر لحظه امکان خرابی و کار افتادگی آن وجود دارد. در این مقاله سعی شده است با واکاوی مفهوم نت پیشگیرانه و همچنین علل و انگيزه های بهینه سازی برنامه ریزی تولید مبتنی بر تعمیر و نگهداری پیشگیرانه در شرکت ها مورد بحث قرار گيرد، تا از این طریق هزینه ها تا حد زیادی کاهش یابد. جامعه آماری در این پژوهش شرکت تولیدی سپهر الکتریک بوده که از روش تعمیر و نگهداری پیشگیرانه استفاده می نماید. جهت تلخيص و تجزیه تحليل داده ها از آزمون تی تست و آزمون رتبه بندی فرید من استفاده گردید، در نهایت با انجام تحقیق حاضر بتوان با الویت بندی و شناسایی عوامل موثر بر برنامه ریزی تولید مبتنی بر تعمیر و نگهداری پیشگیرانه در حوزه یاد شده، راهکارها و پیشنهادات لازم را به منظور بهبود وضعیت موجود ارائه نمود.

ادامه مطلب