خیلی دوستت دارم ولی …

خیلی دوستت دارم. تو بهترین آدمی هستی که می شناسم. فکر نمی کنم از تو مهربان تر و دلسوزتر کسی در این دنیا باشد. این را می فهمم که حاضری حتی جان ات را به من بدهی و شک ندارم هر کاری که از دستت ساخته باشد برایم انجام خواهی داد. من هم خیلی دوستت دارم.

ادامه مطلب