سیاهی لشکر

⛱ اگر می خواهید بدانید برای یک نفر چقدر اهمیت دارید، چه میزان دوستتان دارد، تا  چه اندازه می توانید روی او حساب باز کنید و چقدر در زندگی اش نقش دارید در زمانی که حالش خوب است و کِیفَش کوک، در حال خوشگذرانی و سفر است یا شادمانی و مهمانی، موفق و کامروا است و سرحال و سرزنده و خلاصه اوضاع بر وفق مرادش  پیش می رود و چرخ روزگار مطابق میلش می چرخد باید این کار را انجام بدهید. اگر در این زمان ها به یاد شما بود، حالتان را پرسید، شما را در شادمانی هایش شریک کرد و خلاصه احساس کردید شما هم در هر حالی جزیی از دغدغه های دائمی اش هستید که خوشا به حالتان. بروید خوش باشید و از زندگی لذت ببرید که کسی را دارید که با شما خیلی خوب است، دوستتان دارد و احساسات شما برایش اهمیت دارد.

ادامه مطلب