فراالمپیک

یکی از تفاوت های اساسی زندگی این روزهای بشر با روزگاران قدیم گسترده شدن و اهمیت یافتن بیش از اندازه ی سامانه های نرم افزاری مبتنی بر نظام های ارتباطی و اطلاعاتی است. به شکلی که بسیاری از فرآیندها و مناسبات بین دولت ها و ملت ها علاوه بر ماهیت و قابلیت ذاتی که دارند از منظر تأثیرات و قابلیت های تبلیغاتی و ارتباطی نیز در کانون توجه قرار گرفته اند. به بیان دیگر اموری هستند که علاوه بر کارکردهای ذاتی و ماهوی خود در زمینه های تبلیغاتی، ارتباطات و همچنین اثرگذاری فرهنگی در سطح جهانی کارکردهایی دارند که بسیاری...

ادامه مطلب