فراموشی سازمانی؛ چالش مدیران در عصر کسب‌ و‌ کار

نویسنده: سحر کریمی چکیده: در عصرجید که اثر انفجار اطلاعات است ما در سازمانها با موضوعی با عنوان فر اموشی سازمانی آگاهانه روبرو هستیم .فراموشی سازمانی را میتوان  شرط اصلی انطباق با تغییرات محیطی ،ارتقای یادگیری سازمانی وافزایش عملکرد  سازمانی داتست. فراموشی سازمانی توانایی حذف دانش منسوخ وناکارآمد است  وبخش مهمی از پویایی دانش درسازمانهامحسوب می شود .توجه به فراموشی سازمانی می تواند در یادگیری سازمانی هم تاثیر گذارباشد.دراین مقاله سعی براین است که یک تعریف کلی از فراموشی سازمانی ارائه شود و برانواع آن وضرورت  وجود آن تاکید شود. واژگان کلیدی: فراموشی، سازمان، فراموشی سازمان، مدل های فراموشی مقدمه از زمانی که...

ادامه مطلب