حال و روز فرهنگ

حال فرهنگ خوب نیست. دغدغه آفرین و تأمل برانگیز است. اگر از منظر ساختارهای مدیریتی و راهبردی به فرهنگ نگاه کنیم چنگی به دل نمی زند. اگر محصولات و آثار فرهنگی را رصد کنیم در حد و اندازه و جایگاه رفیع مکتب شریف اسلام و تاریخ باشکوه فرهنگ و هنر کشور نیست.

ادامه مطلب