واقعيت مجازي!

از بدو حيات انسان در زمين تا امروز هرگونه فناوري که توسط انسان شناسايي و کشف شده کارکرد اساسي اش ايجاد رفاه و آسايش حداکثري براي آدمي بوده است. اما با توجه به ويژگي هاي ذاتي پديده هاي دنيا، که همواره با خود محدوديت ها و مشکلاتي دارند بيشتر تکنولوژي هاي ايجاد شده در کنار اثرات مثبتي که در زندگي بشر ايجاد کرده اند با خود پيامدهاي منفي  يا ناخواسته بسياري نيز به همراه داشته اند.به عنوان مثال برخي از آن ها (خصوصاً رهاوردهايي که بر اساس مطالعات عصر صنعتي به وجود آمدند) سبب آلودگي محيط زيست شده اند، برخي...

ادامه مطلب