فقه تئوری اداره جامعه

منبع: مجله حوزه بایسته های رفتار دینی ، دانش فقه را به عرصه ظهور آورد واجتهاد، شیوه کاوش در گنجینه های اولیه دین گردید. تبیین و در چگونگی عمل و رفتار مومنان دست آورداین دانش شد. بدین وسیله ، همواره موضع عملی مسلمانان ، در جاری زندگی با موازین دین هماهنگ می گردید.پیدایش پیشامدها و رفتارهای جدید، در عرصه پرگستره زندگی ، فقیهان را بر آن داشت که برای به دست آوردن احکام جدید و شناخت جایگاه دینی آنها، به تعمق و تعقل اجتهادی دست یازند و به گسترش دامنه فقه بپردازند. بدین سان فقه رشد یافت و بارور گردید....

ادامه مطلب