بحران نزده

الکی شلوغش نکنید، نق نزنید، بد و بیراه نگویید، با هوادران رقیب درگیر نشوید، شعار "حیا کن رها کن" سرندهید، بازیکنان و کادر فنی را تحت فشار نگذارید، ناراحت و ناامید نباشید تیم شما بحران زده نیست. عنوان بحران زده به تیمی که در کل ایران هوادار دارد و تماشاچیانش پرشورترین طرفداران فوتبال کشور هستند اطلاق نمی شود. شاید امروز به دلیل آن که تراکتورسازی تبریز بدون امتیاز در قعر جدول قرار گرفته است روزگار تلخی برای کادر فنی، بازیکنان و هوادارانش رقم خورده است اما آن چه مسلم است این همۀ ماجرا نیست. یحیی گل محمدی مربی باهوش، جوان و...

ادامه مطلب