دست از سر خودت بردار

آقای طارمی دست از سر خودت بردار! خود را رها کن، چرا مانع رشد و پیشرفت خودت می شوی؟ نگاهی دوباره به سخنان مهدی طارمی در برنامه نود بیاندازید تا با چشمان خود ببینید چگونه دست و پا می زند که اشتباهاتش را توجیه کند. کیفیت عملکرد یک بازیکن از دو جنبۀ متفاوت باید مورد بررسی قرار گیرد؛ اول استعداد ذاتی و دوم تلاش و تدبیر و تعقل. هر چند داشتن استعداد در پیشرفت بسیار موثر است اما قطعاً عامل دوم اهمیت بیشتری دارد.

ادامه مطلب