علیه قلعه نوعی شعار دهید!

آقای سرپرست استقلال بیانیه صادر کردند با این مضمون که کاری به قلعه نوعی و فخرالدینی نداشته باشید. این چه حرفی است برادر من! تماشاچیان عزیز آبی! لطفاً به ورزشگاه که تشریف می آورید هیچ آداب و ترتیبی مجویید و هر چه دل تنگ تان می خواهد علیه قلعه نوعی، فخرالدینی و یا هر کس دیگری که باعث شکست استقلال شده است بدون رودربایسی و ملاحظه کاری بگویید.

ادامه مطلب