محروم و خسته

احمد زاده و مسلمان هم رفتند تا این فرضیه اثبات شود هر کسی کوچکترین زاویه ای با اصول اخلاقی برانکو پیدا کند دیر یا زود باید عطای حضور در پرسپولیس را به لقایش ببخشد. اگر کامیابی نیا هم تمدید نکند دیگر در این فرض هیچ گونه خدشه ای وارد نمی گردد.

ادامه مطلب