کارگردانی بدون سناریو

تصور کنید تمام عوامل و دست اندرکاران ساخت یک فیلم را بسیج نموده و دراختیار یک کارگردان قرار دهیم آیا او می تواند بدون یک سناریوی قوی فیلم مناسبی بسازد؟ یا این که آیا اولین گام برای ساخت یک فیلم خوب یک طرح، ایده یا فیلم نامه مناسب نیست؟ وقتی ایده و یا طرح اولیۀ مناسبی در اختیار نداشته باشیم چگونه می توانیم فیلمی بسازیم که همگان از دیدن آن لذت ببرند؟ بر این اساس اگر سرمربی تیم  فوتبال را همچون کارگردانی بدانیم که می خواهد هر هفته فیلم و یا نمایشی زیبا را برای انظار عموم اکران نماید باید در...

ادامه مطلب