کارکردهاي مشترکِ قدرت مطلوب و نامطلوب

قدرت‌ها، مطلوب يا نامطلوب، در برخي کارکردها مشترک اند. برخي هدف‌ها نيز ويژه‌ي هر قدرت است که مفصل در اين نوشته به آنها اشاره خواهيم کرد. براي نمونه هر دو نوع قدرت به دنبال ايجاد امنيت هستند؛ زيرا بدون امنيت اصولاً فضا و بستري فراهم نمي‌شود که بتوان به دنبال هدف‌ها و امور ديگر رفت. البته نوع نگاه به کارکرد امنيت، انواع آن، امنيت رواني، روحي و زاويه‌هاي گوناگون آن در انواع قدرت‌ها متفاوت است، اما در نگرش اولي ايجاد امنيت براي همه ضروري و بايسته است. مهم آن است که هدف و نقطه‌ي حرکت پس از ايجاد امنيت چيست....

ادامه مطلب