سازمان ارگانیک؛ عدم تمركز، انعطاف پذيری، پاسخگويی

نویسندپه: ابراهيم محمدي قراسوئی ارگانیک(Organic) در لغت به معنی به‌سامان، منظم، وابسته به موجود زنده آمده است. بنابر دیدگاه اقتضایی، نمی‌توان ساختار یکسانی را برای تمام سازمان‌ها تجویز کرد و هر ساختاری، مناسب هر سازمانی نیست. از جمله عواملی که در تجویز ساختار برای یک سازمان باید به آن توجه داشت، عوامل محیطی است. محیط، عبارت است از ترکیبی از مؤسسات یا نیروهایی که بر عملکرد سازمان، تاثیر می‌گذارند و سازمان، کنترل کمی بر آنها دارد و یا اینکه کنترلی بر آنها ندارد. پویایی یا ایستایی محیط‌ها، به سرعتِ تغییر و تحول در عوامل محیطی بستگی دارد. محیط‌های پویا نسبت به...

ادامه مطلب