آماده‌سازی مدیران آموزشی: يك ديد استراليايی

نویسنده: نیل جانسون خلاصه: مطالعه اشاره دارد كه معلمهاي استراليا به آموزشهاي فارغ‌التحصيلي در مديريت آموزشي علاقة فزاينده‌اي ابراز مي‌دارند. بررسي‌ها انتشار مي‌دهند كه اين علاقه در مرتبط ساختن، مهيج كردن و جذابيت دوره‌ها براي رؤساي آموزشي امروزه، و استفاده از بررسي تراز دورة يك استاد به عنوان يك مثال، اساسي است. نياز به بررسي دوره‌ها مطرح مي‌شود و تصميماتي در مورد نخستين كانون آموزشي، ارباب رجوع آموزشي، حوزه‌هايي با مضموني كه مورد غفلت واقع شده، مؤلفه‌هاي تجربه و شيوه‌هاي قابل تغيير رسيدگي مورد توجه قرار مي‌گيرند. اين مطالعه مقررات تدريسي را پيشنهاد مي‌كند كه گوناگوني و ارتباط را به دورة...

ادامه مطلب