مدیریت اسلامی در سازمان ها با تکیه بر سیره امام رضا(ع)

چکیده: یکی از ویژگی های امامان معصوم، مدیریت به ویژه مدیریت اسلامی است، چرا که اگر ایشان از این ویژگی برخورد دار نباشند، نمی توانند به مسئولیت ها و وظایف خویش عمل کنند. از روایات نقل شده از امام رضا علیه السلام می توان به راحتی مشاهده نمود که این گونه نیست، که هر کسی با عنوان خلیفه، حاکم و مدیر بتواند بر دیگری برتری داشته باشد. این نوشتار می کوشد با شناسایی اندیشه و سیره اسلامی امام رضا (ع) که نمایان گر باور ها و نقش آفرینی وی در تعیین رفتار های سازمانی است به وضعیت کنونی مدیریت اسلامی بپردازد. هدف مقاله حاضر، تبیین ویژگی های یک مدیر از دیدگاه اسلام، با تأکید بر سیره امام رضا می باشد ضمن اینکه در این پژوهش، با معرفی معیارهایی برای کسب آگاهی از نقش مدیریت اسلامی با تکیه بر سیره امام رضا، چهار مدیر در طبقات شغلی گوناگون انتخاب شدند. هر مدیر با توجه به تجربه شغلی خود جدولی با عنوان جدول مقایسات زوجی را تشکیل داد، سپس با در نظر گرفتن این جداول، جهت تخصیص هر یک از اوزان و تعیین برتری هر شاخص نسبت به شاخص دیگری از روش کمترین مجذورات موزون و میانگین حسابی استفاده شد. جمع آوری اطلاعات، ارزیابی سطوح و اوزان آنها در توسعه مدیریت اسلامی با استفاده از روش دلفی توسط مدیران خبره مورد بررسی قرار گرفت.

ادامه مطلب