مبانی انسان شناسی درمدیریت اسلامی ومدیریت سکولار

مقدمه: جایگاه انسان در جامعه و سازمان ها اهمیت ویژه ای دارد به طوریکه بدون انسان، جامعه و زندگی معنایی ندارد. در همۀ مکاتب، انسان ، مهم ترین موضوع مورد بحث بوده و نگاه این مکتب به انسان به عنوان اصلی ترین و مهم ترین موضوع مورد بحث مطرح بوده است. آن چیزی که موضوع انسان را در مکاتب مختلف متفاوت می کند، نقش و جایگاهی است که انسان در مکاتب ایفا می کند و نگاهی است که هر یک از مکاتب به انسان دارند. انسان در هر یک از مکاتب سرگذشت متفاوتی دارد. در مکاتب مختلف، بسته به اینکه...

ادامه مطلب