نظریه سامانه دانش

منبع: پایگاه هم افزا اجزای دانش مستقل از یکدیگر نبوده و با یکدیگر ارتباط‌هایی دارند؛ بین معلومات یک فرد رابطه‌هایی وجود دارد و همچنین بین معلومات افرادی که زمینه مشترکی با یکدیگر دارند نیز ارتباط‌هایی وجود دارد. برای افزایش کیفیت دانش، باید ارتباط بین معلومات بیشتر شده و متناظر با ارتباط اشیاء فضای واقعیت باشند. برای افزایش کیفیت اطلاعات نیز همین نکته مطرح است؛ ارتباط بین اطلاعات یک کتاب و همچنین ارتباط بین محتوای کتاب‌ها باید تقویت شده و متناظر با معلومات در فضای ذهن باشند. کلمات کلیدی: مدیریت دانش، سامانه دانش، فهم، ادراک مثال: ما در ذهن خود تلاش می‌کنیم تا دانسته...

ادامه مطلب