بررسی روش‌ها و سیاست‌های داخلی روابط عمومی هتل

منبع: بخش تعاملی باید دانست که بخش روابط عمومی رانباید در انحصار مدیران قرارداد و آنها نیز نباید این بخش را به صورت بلندگوئی برای اعلام نظرها و باورهای خود درآورند بلکه صحیح آن است که این بخش در اختیار همگان قرار گیرد. ولی این همگانی‌شدن نیز باید چنان باشد که به ویژه آنها که در تماس بیشتری با میهمانان هستند، امکان یابند تا از این بخش به نحو کامل‌تری استفاده کنند. آمریکائیان با فرهنگ این اصطلاح را فراوان به کار می‌برند که: "روابط عمومی از منزل آغاز می‌شود." این جمله گویای بسیاری از مطالب است ضمن آنکه پیشنهاد می‌کند کیفیت‌ها را...

ادامه مطلب