عوامل مؤثر بر شکل گیری طراحی شهری در قرن 21

نویسنده: سید حسین بحرینی قرن حاضر شاهد تحولات بی‌سابقه‌ای در زمینه‌های گوناگون سیاسی، علمی، فنی، اقتصادی و اجتماعی - فرهنگی بوده است. شکل‌گیری و فروپاشی نظامهای اشتراکی، فروافتادن دیوار برلن، نفوذ انسان از یک طرف به قلب اتم‌ها و ملکول‌ها و از طرف دیگر به اعماق دوردست فضا، انقلاب فراگیر ارتباطی و اطلاعاتی، تبدیل سه جهان اقتصادی به پنج جهان و گسترده شدن شکاف بین جوامع فقیر و ثروتمند، افزایش لجام گسیخته جمعیت در کشورهای توسعه نیافته، استفاده بیرویه از منابع طبیعی تا حد تهدید به نابودی آنها، شیفتگی و سرسپردگی انسان نسبت به ماشین در آغاز و تنفر و دلزدگی...

ادامه مطلب