از فرسودگي تا معاصرسازي

امروزه رويکرد جهاني به طرح هاي توسعه شهري، رويکرد مسئله محور براي حل مسائل شهري است و بدون شک بافت هاي فرسوده يکي از مسائل اساسي و مهم کلانشهرهاست و شناخت و تجزيه و تحليل اين مسئله و ارايه راهکارهاي لازم در اين راستا اصولاً از نتايج مورد انتظار طرح هاي توسعه شهري است. پديده آشناي توسعه شهرنشيني در شرايط رشد سريع جمعيت و گسترش مهار ناپذير شهرها که کم و بيش در بسياري از کشورهاي ديگر نيز در مقاطع تاريخي مختلف بروز کرده، در دو دهه پس از انقلاب نمود آشکارتري يافته است.

ادامه مطلب