شور شهر

شهر «شور» می خواهد و همچنین «شادمانی، نشاط، امید، آبادانی، پیشرفت، رفاه» و هر آن چیزی که سبب شود شهروندان احساس بهتری از زندگی خود در این موقعیت مکانی داشته باشند. به دلیل ماهیت ماشینی، ترافیک سنگین، آلودگی هوا، روزمرگی و دامنه بی خبری و بی احساسی گسترده تر شهرنشینان نسبت به یکدیگر (در مقایسه با ساکنان روستاها) و تلاش بي وقفه شهروندان به جهت کسب روزي حلال براي خانواده، ممکن است آرام آرام نشاط عمومی کاهش یافته و شور و اشتیاق لازم برای زندگی در شهر تحت تأثیر قرار بگیرد.

ادامه مطلب