رفتار مالی؛ پارادايم حاکم بر بازارهای مالی

نویسنده: ابراهيم برجي دولت آباد چکيده: يکي از حياتي ترين برنامه‌ هاي پژوهشي دانش مالي امروز که در رأس رد نظريه بازارهاي کارا قرار دارد، نظريه رفتار مالي است که حاصل تشريک مساعي بين علوم مالي و علوم اجتماعي است و باعث ژرفتر شدن دانش ما، از بازارهاي مالي شده است.در اين مقاله به تشريح دو عنصر رفتار مالي، يعني: روان‌شناسي شناختي و محدوديتهاي آربيتراژ، پرداخته شده است. در بخش بحث و نتيجه گيري، موانع و اشتباهاتي که ممکن است رفتار مالي سرمايه‌¬گذاران را تحت شعاع قرار دهد، تحليل شده و راهکارهايي براي پيشگيري از بروز چنين اشتباهاتي، پيشنهادهايي ارائه شده...

ادامه مطلب