روشهای مدیریت ساخت و طراحی بیمارستانهای ایران و سایر کشورها

چکیده: سابقه و هدف: امروزه محیط های پزشکی به شدت وابسته به نوع سازه های ساختمانی، نوع طراحی واحدها، دکوراسیون و تجهیزات پزشکی برای تکمیل فرآیند تشخیص و درمان بیماری ها می باشند.  علاوه بر این، در مقابل چهره رقابتی و پیچیده سیستم مراقبت سلامت،بیمارستانها باید در پاسخ به این شرایط هزینه ها را نیز متناسب و کنترل کنند. سیستم مدیریت تجهیزات پزشکی (MEMS)   عمدتا در جمع آوری داده ها و مدیریت کاربرد دارد. این سیستم باعث ادغام تجهیزات موجود، سیستم سفارش کاری، برنامه نگه داری/پیشگیری تجهیزات، مدیریت قراردادهای برون سپاری و کل سرویس های خدماتی میشود.علاوه بر این به...

ادامه مطلب