بي اعتيادي

قديم ترهايي که خيلي هم دور نيست اوضاع و احوال جامعه خصوصاً در حوزه خانواده بسيار سالم تر، پايدار تر و دوست داشتني تر از وضعيت فعلي بود. شايد يکي از مهمترين دلايل آن علاوه بر نفوذ ماهواره ها، شبکه هاي اجتماعي و مواردي از اين دست هدفگذاري ويژه ي غربي ها بر روي خانواده به ويژه ستون اخلاقي و رفتاري خانواده يعني زن يا مادر مي باشد. به طوري که برخي از گردانندگان صهيونيست اين رسانه ها هدف به لجن کشيدن زن در نظام خانواده ي ايراني را به صورت رسمي بيان نموده اند. تا زماني که در کوچکترين...

ادامه مطلب