همه سربازند،هیچ بازیکنی سردار نیست

در زمانی که همگان معتقد بودند تنها چهرۀ قابل اطمینان درون دروازه تیم ملی مهدی رحمتی است کی روش در یک حرکت غیر منتظره برای همیشه بر روی نام وی قلم قرمز کشید و به رغم وساطت و اظهار نظر بسیاری از کارشناسان و پیشکسوتان اعلام کرد دیگر او در برنامه هایش جایی ندارد. عده ای آن قدر به غلط بودن تصمیم کی روش اطمینان داشتند که منتظر وقوع فاجعه برای تیم ملی و یا حتی شکست های سنگین بودند اما اتفاقی که افتاد چیزی غیر از این بود. رحمان احمدی در تداوم بازی های مقدماتی تیم ملی در جام جهانی...

ادامه مطلب