درد بی وفایی

عجب دردی است درد بی وفایی! آن قدر سخت و بد است که تمام زندگی یک انسان را که به هم می ریزد بماند این که توان آن را دارد که یک جامعه را هم به تباهی بکشاند. بین هم پالِکی های خودشان صفتشان باوفا است اما در میان جمع، خانواده و جامعه از ظلم و ستم و راه و رسم آن ها نامردی و بی وفاییِ بزگتری وجود ندارد. آن قدر گرفتار بی وفایی و نامردی در حق خود، استعداد، خانواده و داشته هایشان هستند و به آن عادت کرده اند که آن ها را معتاد می گویند. حال...

ادامه مطلب